Boka föreläsning:


Bild när tungan knyter sig länk till www.stamning.info

2004 var det internationella året för barn som stammar

Länk till min blogg

knapp till Acrobat Reader hämtning

 

Jultankar/Christmas thoughts/Kerstgedachtes...

  • I år tyvärr ingen egen dikt pga tidsbrist, men jag hoppas att denna text ger er styrka, självförtroende och hopp inför framtiden. Läs detta gärna högt för era barn också...
  • Because of lack of time not a personal poem this year, but I hope that this text will give you strength, self confidence and hope for the future. Do read this aloud for your children too...
  • Dit jaar helaas geen eigen gedicht wegens gebrek aan tijd, maar ik hoop dat deze woorden kracht, zelfvertrouwen en hoop voor de toekomst geeft. En lees het graag harop voor aan je kinderen...

På svenska

In English

In het Nederlands

 Personliga rättigheter

Som person har jag rätt

att vara som jag är, att tycka om mig själv och att förlåta mig själv

att säga "nej" utan att känna mig självisk

att både känna och uttrycka ilska

att be om hjälp och om vänskap

att bli behandlad som en människa

att ibland vara ologisk

att göra misstag – och att ta ansvar för vad jag gör

att ändra mig

att säga "jag vet inte"

att säga "jag håller inte med"

att säga "jag förstår inte"

att få respekt för vad jag tycker och tänker

att få mina behov betraktade som lika viktiga som andras

att berätta om mina behov för någon

att bedöma mitt eget beteende och ta ansvar för vad mitt uppträdande, mina känslor och tankar får för konsekvenser

att utvecklas, lära nytt och förändras

att ibland ställa krav på andra

att må bra fast andra mår dåligt

Ursprung okänt


 

Personal rights

As a person it is my right to

to be as I am, to like myself and to forgive myself

to say "No" without feeling myself selfish

to both feel and express anger

to ask others for help and friendship

to be treated as a human being

to sometimes be unlogical

to make mistakes – and to take responsibility for what I do

to change my mind and myself

to say "I don’t know"

to say "I don’t agree"

to say "I don’t understand"

to be respected for what I feel and think

to have my needs acknowledged as important as anybody else’s

to tell somebody about my needs

to judge my own behaviour and to take responsibility for the consequences of my actions, my feelings and my thoughts

to develop, to learn new things and to change

to sometimes demand things from other people

to feel good, even thought others don’t

Writer unknown

 


Mijn rechten als mens

Als mens zijnde heb ik het recht

om te zijn zoals ik ben, om van mijzelf te houden en mijzelf te vergeven

om "nee" te zeggen zonder mijzelf egoïstisch te voelen

om boosheid te voelen en te uiten

om om hulp en vriendschap te vragen

om als mens behandeld te worden

om soms onlogisch te mogen zijn

om fouten te maken – en om verantwoording te dragen voor wat ik doe

om mijzelf en mijn opinie te mogen veranderen

om te mogen zeggen "ik weet het niet"

om te mogen zeggen "daar ben ik het niet mee eens"

om te mogen zeggen "dat begrijp ik niet"

om respect te krijgen voor wat ik vind en denk

om evenveel erkendheid te krijgen voor mijn behoeftes als die van anderen

om iemand over mijn behoeftes te vertellen

om zelf mijn gedrag te beoordelen en verantwoording te dragen voor de gevolgen van wat ik doe, mijn gevoelens en mijn gedachtes

om mijzelf te ontwikkelen, nieuwe dingen te leren en te mogen veranderen

om soms dingen van anderen te verwachten

om mijzelf goed te voelen, ook al is dat niet het geval bij anderen

Oorsprong onbekend