SF

Stamningsförbundet

Stamningsförbundet (tidigare Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund, SSR) är en ideell handikapporganisation som verkar för att förbättra situationen för de som stammar. För att förbättra och nå så många som möjligt finns det 16 lokalföreningar runt om i landet (2008). Stamningsförbundet och lokalföreningarna är även till för anhöriga och andra som arbetar, eller av olika anledningar är intresserade av stamning

Stamningsförbundet är ett av de erkända handikappförbunden och är medlem i handikappföreningars samarbetsorgan HSO.

Stamning är ett handikapp som i hög grad kan förebyggas. Det måste ingå information om stamning i utbildningen för lärare, vårdpersonal och andra som ska arbeta med barn. För att uppnå våra krav arbetar Stamningsförbundet med att påverka politiker och andra beslutsfattare så att de resurser vi behöver kan uppnås. Stamningsförbundet är ett naturligt remissorgan för alla ärenden som berör stamning, beslut i utredningar, kommunala och statliga nämnder, styrelser, samt i övriga frågeställningar

Stamningsförbundet försöker påverka samhället och minska fördomar genom att sprida information om stamning. genom böcker, broschyrer, videofilmer och att hjälpa lokalföreningarna att synas på lokalt plan.

En av det viktigaste uppgifterna Stamningsförbundet har, är att ge människor som stammar möjlighet att träffa andra med samma problem och erfarenheter – det betyder mycket att veta att man inte är ensam. Stamningsförbundet ordnar kurser och helgarrangemang, driver en föräldraverksamhet och ordnar aktiviteter för stammande barn och ungdomar.

Lokalföreningarna har en mycket viktig roll i medlemsverksamheten. Flera lokalföreningar är mycket aktiva och ordnar regelbundna sammankomster. Ibland med inbjudna gäster och har särskilda föräldrar och / eller ungdomssektioner

Stamningsförbundet bevakar den forskning som sker om stamning och medverkar till att nya behandlingsmetoder och terapier får möjlighet att prövas, utan för den skull rekommendera någon viss metod. Stamningsförbundet samarbetar nationellt med andra handikapporganisationer och internationellt med stamningsföreningar i andra länder. Stamningsförbundet är med i ELSA (European League of Stuttering Associations) och ISA (International Stuttering Association).

Sidan upp


Ditt stöd behövs

En förutsättning för att ett riksförbund som Stamningsförbundet ska kunna uträtta något är att så många som möjligt visar att de stödjer dess verksamhet. Det gör man bäst genom att bli medlem i någon av Stamningsförbundets lokalföreningar och därmed i Stamningsförbundet. Vare sig du stammar själv, har ett barn, släkting eller vän som stammar eller helt enkelt är intresserad av stamning, ger du ett stort stöd till Stamningsförbundets verksamhet bara genom att vara medlem. Ditt stöd är värdefullt. Genom att betala in medlemsavgiften till Stamningsförbundet blir du automatiskt medlem i den lokalförening som du önskar vara med i eller den som ligger närmast dig. Att bli medlem stödjer du automatiskt Stamningsförbundet och stödjer därmed arbetet på riksplan. Som medlem får du medlemstidning fyra gånger per år. Den innehåller artiklar och reportage om stamning och om våra aktiviteter.

Du kan även stödja Stamningsförbundets verksamhet, hjälpa till att göra stamningen mera känd och att stödja medlemmarna och den lokala verksamheten, genom att ge ditt bidrag till Stamningsförbundets postgironummer 90999-4. Om du inte har någonting emot kommer du naturligtvis att tackas i medlemstidningen och på hemsidan, men du får även vara anonym. Alla bidrag, stora som små, är välkomna och används på ett sätt som gynnar alla som stammar. Ange gärna om du vill att pengarna används till ett speciellt ändamål.

(Text tagit från Stamningsförbundets tidigare hemsida innan omarbetningen 2005.)

Sidan upp


Stamningsförbundet har förändrat mitt liv i alla aspekter och jag är för alltid tacksam för det. Tack vare Stamningsförbundet har jag insett att jag inte är en ”stammare”, utan en person med många bra egenskaper och en egen personlighet, precis som alla andra. Att inse att jag inte är ensam, att jag duger som jag är och att jag kan förändra min egen situation (och till och med andras!) har varit en helomvändning för mig och jag har ställt hela min fritid (och ofta även arbetstid) till ”stamningsvärldens” förfogande! Så tveka inte. Bli medlem, berätta om föreningen och förbundet, och ta aktivt del i att låta Stamningsförbundet växa.

Sidan upp


Stamningsförbundet:s nya videofilm

Stamningsförbundet har, i samarbete med Specialpedagogiska institutet och Stockholms stamningsförening har ansökt om och fått pengar från Allmänna Arvsfonden för att framställa en ny videofilm. Filmen handlar om elevens situation i skolan och har som målgrupp skolpersonal, elever och föräldrar. Filmen ”Jag stammar på” är nu färdig och finns till försäljning på Stamningsförbundets kansli. Jag hoppas att varje lokalförening får ett gratisexemplar som kan användas vid information till skolor mm och för att visa på den internationella stamningsdagen 22 oktober, särskilt i år som är det internationella barnstamningsåret!


Övrigt:

Utredning vill skärpa skolans ansvar för kränkning av elever

(hämtat från http://www.regeringen.se/sb/d/2926/a/19983)

En ny lag om förbud mot kränkning av elever. Det föreslår Skolansvarsutredningen i betänkandet Skolans ansvar för kränkningar av elever (SOU 2004:50).

Förslaget innebär att kommun eller annan som driver skolverksamhet blir skadeståndsskyldig mot elev som skolan diskriminerar på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Den nya lagen ska även omfatta elever som mobbas eller kränks av andra elever eller av skolans personal.

Bevisbördan läggs till stor del på skolan. Om en elev har särbehandlats och påstår att det skett på grund av kön, etnisk härkomst eller annat är det skolans sak att bevisa att orsaken är en annan annars blir skolan ansvarig. Skadeståndet skall omfatta ersättning både för den kränkning som diskrimineringen medfört och eventuell ekonomisk skada.

Om en skola har fått reda på att en elev mobbats eller trakasserats måste skolan, för att undgå ansvar, visa att alla rimliga åtgärder vidtagits för att hindra fortsatta trakasserier, eller att sådana åtgärder inte skulle ha hjälpt. Det är en skärpning av det skadeståndsansvar som gäller idag. Blir en elev direkt trakasserad av skolpersonal blir skolan ansvarig utan vidare.

Betänkandet går inte in i detalj på vad skolan ska göras för att hindra kränkningar av olika slag. Det beror bland annat på att skollagstiftningen är under omarbetning, och att skolan i framtiden kan få större möjligheter att ingripa mot elever som mobbar

Ett särskilt förbud skall gälla mot att diskriminera funktionshindrade elever genom att försumma skäliga åtgärder för att göra skollokalerna lika tillgängliga och användbara för dem som för andra elever. Vad som är skäligt beror till stor del på skolans resurser.

Skolornas tillämpning av lagen ska stå under tillsyn inte bara av Skolverket, Jämo, DO, HomO och Handikappombudsmannen, utan även av Barnombudsmannen (BO). Alla ombudsmän skall ha rätt att processa mot skolan på en elevs vägnar.

Lagen ska tillämpas även utanför den egentliga skolverksamheten (som även omfattar förskolor), till exempel vid utbildning av vuxna på folkhögskolor.

Enligt förslaget ska lagen träda i kraft den 1 januari 2005.

(SLUTNOT: Betänkandet hittar du i sin helhet på regeringens hemsida som .pdf fil. http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/89/36/96e3fc43.pdf )


www.stamning.se
kansliet@stamning.se
info@stamning.se